ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

 
Köszönjük, hogy felkereste honlapunkat! Elkötelezettek vagyunk az adatvédelem iránt, így különösen fontosnak tartjuk a GDPR (Európai Adatvédelmi Rendelet) szabályainak megfelelést. Az alábbiakban tájékoztatjuk Önt mint honlapunk látogatóját és szolgáltatásaink esetleges megrendelőjét a jogviszonyunkra vonatkozó adatvédelmi rendelkezésekről. 
 
1. Adatkezelési alapelvek 
 
1.1. A személyes adatok kezelésével kapcsolatosan mindig érvényre juttatjuk a jogszerűség, tisztességesség és átláthatóság alapelveit; 
 
1.2. Az Ön személyes adatait kizárólag meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és nem használjuk fel azokat Ön által jóvá nem hagyott, jogszabály által elő nem írt, vagy jogos érdekünk alá nem tartozó célokra, vagy ezen célokkal össze nem egyeztethető módon; 
 
1.3. Érvényesítjük az adatminimalizáció elvét, azaz csak megfelelő és releváns adatokat gyűjtünk, amelyek legalább szükségesek a szolgáltatásainkkal kapcsolatos ajánlat kidolgozásához, illetve kollégáinkhoz való irányításához.
 
1.4. Biztosítjuk a gyűjtött személyes adatok naprakészségét és pontosságát, ésszerűen elvárható mértékben. 
 
1.5. A személyes adatok tárolásával kapcsolatosan biztosítjuk, hogy a szolgáltatásaink befejezését követően korlátozzuk a hozzáférést a személyes adatokhoz, amíg azok törölhetővé nem válnak az adatmegőrzési szabályaink szerint.
 
1.6. Az adatbiztonságot megfelelő technikai és szervezési intézkedések bevezetésével biztosítjuk, így megelőzve az adatvédelmi incidenseket.
 
2. Az adatkezelést a következő jogalapokra támaszkodva végezzük:
 
2.1. Az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja), amelyet azzal ad meg, hogy részünkre e-mailt küld, a Facebook oldalunkon vagy Facebook Messengeren üzenetet küld. Ön a hozzájárulását bármikor visszavonhatja, azonban ez esetben elképzelhető, hogy nem tudjuk a szolgáltatásainkat Önnek a továbbiakban nyújtani. Amennyiben a megkeresését követően nem jön létre közöttünk szerződéses kapcsolat, úgy adatait 1 hónapon belül töröljük.
 
2.2. Amennyiben a Társaságunk által nyújtott, műsoraink visszanézésére szolgáló platformot használja, úgy ez esetben szükség van az alábbiakban részletezett személyes adatai kezelésére, amelyet szintén az adatai rögzítésekor megadott hozzájárulása alapján kezel Társaságunk.
 
2.3. Meghatározott esetekben a személyes adatai kezelése a saját vagy harmadik személy jogos érdekén alapszik. Ilyen jogos érdekünk lehet szolgáltatásaink felajánlása az Ön részére. Ez esetben személyes adatait mindaddig kezeljük, amíg jogos érdekünk fennáll, vagy ameddig személyes adatai kezelése ellen nem tiltakozik. Amennyiben jogos érdek alapján kezelünk személyes adatokat, úgy elvégezzük a szükséges érdekmérlegelési tesztet, amelyről értesítjük Önt.
 
3. Adatkezelő adatai 
 
Székhely: DIGITAL MEDIA AND COMMUNICATIONS Közép-európai Kommunikációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Levelezési cím: 1037 Budapest, Jablonka lejtő 13.
E-mail cím: [email protected]
Cégjegyzékszám: 01-10-045274 
 
Társaságunk bizonyos szolgáltatásokat kiszervez külsős megbízottai részére. Társaságunk a következő adatfeldolgozókat veszi igénybe:
 
NÉV | CÍM | TEVÉKENYSÉG
Pannon Broadcast Services Zrt | 1107 Budapest, Fertő utca 8. | IT szolgáltatás
ZeroTime Services Kft. | 2013 Pomáz, Mikszáth Kálmán utca 36/4 | tárhely szolgáltatás
 
 
A kezelt személyes adatok köre:
 
Tevékenység ésadatkezelési cél | Jogalap | Kezelt adatok | Időtartam
Üzenetküldés.E-mailben, Facebookonvagy Facebook Messengeralkalmazásban | hozzájárulás | Név, e-mail cím,Facebookazonosító, üzenet | amennyiben nem jön létre üzletikapcsolat, úgy 1 hónapig, egyébkéntpedig a szolgáltatásaink nyújtásánakidejére, valamint az azt követőkorlátozott hozzáférésű megőrzésiidőtartamra (amely a polgári jogielévülési idő szerint alakul, azaz aszolgáltatás nyújtásának befejezésétkövető 5 évig), illetve a hozzájárulásvisszavonásáig
Online videó visszanézőplatformCél: a szolgáltatásrafeliratkozó személyeknyilvántartása és életkorulellenőrzése az életkorikorlátozás alá esőműsoroknál | hozzájárulás | Név, születési idő,lakhely, nem, e-mail cím, jelszó | leiratkozásig
 
 
4. További tudnivalók az adatkezeléssel kapcsolatosan
 
A személyes adatokat Ön önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre az űrlap kitöltésével, illetve a velünk való kapcsolatfelvétellel. Kérjük, hogy biztosítsa, hogy valódi, helyes és pontos adatokat adjon meg. A helytelen, pontatlan vagy hiányos adat ellehetetlenítheti a szolgáltatásainkat. 
 
Az adatvédelmi hozzájárulása bármikor visszavonható az Adatkezelő fenti elérhetőségeire küldött e-mailes vagy postai üzenettel.
 
A hozzájárulása visszavonása ellenére bizonyos adatokat a jogi kötelezettségeink teljesítése vagy jogos érdekeink érvényesítése céljából ezt követően is kezelhetünk a szükséges ideig. A szükséges idővel kapcsolatosan a jelen tájékoztatás nyújt információt. 
 
A személyes adatait kizárólag jogszabályban meghatározottak szerint továbbítjuk, adatfeldolgozóinkra pedig szigorú szerződéses feltételek vonatkoznak, amelyek biztosítják, hogy a személyes adatokat kizárólag a feladataik céljára használják. 
 
Magyarországon kívülre nem továbbítunk adatokat. 
 
A bíróság, az ügyészség és más hatóságok megkereshetnek bennünket személyes adataival kapcsolatosan, abban az esetben adatokat kell szolgáltatnunk a hivatalos eljárások céljára, azonban igyekszünk az adatközlést az elégségesre korlátozni.
 
Közreműködőink és munkavállalóink, valamint az adatfeldolgozók közreműködői és munkavállalói jogosultak a személyes adatait megismerni. Minden ilyen pozíciót betöltő személy titoktartás terhe mellett látja el feladatait. 
 
5. Adatbiztonság 
 
Megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel védjük a részünkre megadott adatokat és ezekkel az intézkedésekkel megelőzzük a jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását, illetve az adatok elvesztését. Szervezeti intézkedések keretében a kivételesen papíron tárolt személyes adatokat elzárva tartjuk.
 
Az elektronikus adatbiztonság és technikai intézkedések vonatkozásában biztosítjuk a weblaphoz és így a személyes adatokhoz való hozzáférés jelszóvédelmét (legalább rendszeresen változtatott, erős jelszavakkal) és vírusirtó szoftvereket használunk. Mindazonáltal, az internetes adattovábbítás jellegéből fakadóan nem garantálható mindenre kiterjedő és incidensmentességet biztosító megoldás, azonban mindent megteszünk annak érdekében, hogy a lehető legmagasabb szintű adatvédelmet garantáljuk ügyfeleink részére, azonban a weblapunkon keresztül történő adattovábbítással kapcsolatos felelősséget kizárjuk a lehető legszélesebb körben.
 
6. Érintetti jogok és jogorvoslati lehetőségek
 
Ön jogosult az adatkezeléssel kapcsolatosan 
 
➢ tájékoztatást kérni,
➢ kérni az kezelt személyes adatok helyesbítését, módosítását, kiegészítését,
➢ tiltakozni az adatkezelés ellen és kérni az adatai törlését vagy az adatkezelés korlátozását (a jogszabályi előírásokon vagy jogos érdeken alapuló adatkezelés kivételével),
➢ bíróság előtt pert indítani adatvédelmi személyiségi jogai megsértése miatt vagy
➢ a felügyeleti hatóságnál panaszt tenni (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html). A jelen jogosultságaival kapcsolatosan a GDPR 15-22. cikkei nyújtanak részletes felvilágosítást. 
 
Felügyeleti Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
 
➢ Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
➢ Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
➢ Telefon: +36 (1) 391-1400 
➢ Fax: +36 (1) 391-1410 
➢ E-mail:[email protected] Honlap: https://naih.hu/ 
 
Amennyiben kéri, tájékoztatást adunk a következőkről: 
 
➢ általunk kezelt adatairól,
➢ az adatok forrásáról,
➢ az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,
➢ az adatkezelés időtartamáról, vagy amennyiben ez nincs konkrétan meghatározva, úgy ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,
➢ az adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységükről,
➢ adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint megelőzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá
➢ az Ön személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
 
A benyújtástól számított 1 hónapon belül adjuk meg tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes kivéve akkor, ha ismételt tájékoztatáskérésről van szó az adott éven, azonos adatkezelés tekintetében. A személyes adatok helyesbítéséről, zárolásáról, megjelöléséről és törléséről Önt, továbbá mindazokat értesítjük, akik kezelik az adatokat.
 
Ha az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelme nem alapos, úgy a 1 hónapon belül olyan módon tájékoztatjuk az elutasításunk indokairól és a jogorvoslati lehetőségekről, amely módon Ön megkeresett minket.
 
Az adatkezelése elleni tiltakozást 1 hónapon belül megvizsgáljuk és döntésünket írásban közöljük, amely a kérelem megalapozottsága esetén az adatok törléséhez vagy zárolásához vezethet, illetve ez kihatással van a további adatfelvételre és adattovábbításra is, és értesítjük erről a személyes adatokat kezelő más szervezeteket is, hogy eljárjanak a változás érvényesítése érdekében.
 
A kérés nem teljesíthető, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Ön ezzel a döntéssel nem ért egyet, vagy a válaszadási határidő elmulasztása esetén a döntés közlését vagy a határidőnk utolsó napját követő naptól számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.
 
Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható, de megindítható az adatkezelő székhelye szerinti törvényszék előtt is. Mindazonáltal arra bíztatjuk, hogy mielőtt hatóságokhoz fordulna, keressen meg bennünket az ügy mihamarabbi békés rendezése érdekében! 
 
7. Irányadó jogszabályok
 
➢ a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR
➢ az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény - (Info tv.)
➢ a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
➢ az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény - (Eker tv.)
➢ az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény - (Ehtv)
➢ a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
➢ a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)
➢ a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)
 
8. Adatkezelési tájékoztató módosítása 
 
Fenntartjuk a jogot az Adatkezelési tájékoztatónk módosítására, amelyről az érintetteket e-mailen, kellő időben tájékoztatjuk. 
 
2020. szeptember 1.